การพึ่งตนเอง (Self – Reliance)

สูตรลับสร้างความรวย บทที่ 7 เรื่องการพึงตนเอง d] กล่าวอ้างคำพูดของ Billie Holiday
ข้อความว่า “พระเจ้าจะอวยพระพรให้แก่เด็กที่มีพรของตนเอง”(God bless the child who’s got his own.”

ถ้อยคำประโยคนี้ ลึกซึ้งกินใจผู้อ่านมาก
ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามันหมายถึงทั้งพรสวรรค์แและพรแสวง
คือหมายความว่า พระเจ้าจะอวยพระพรให้แก่เด็กเก่ียวกับเรื่องใด เด็กคนนั้นจะต้องมีพรในตัวเขาอยู่แล้ว คือเป็นพรสวรรค์อยู่แล้ว พระเจ้าจึงจะอวย “พร”นั้นให้แก่เด็กได้

และอีกอย่างหนึ่ง
เด็กนั้นจะต้องรู้ว่าตัวเองมีพร เด็กต้องมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีพรในเรื่องนั้น หรือมีศักยภาพอยู่แล้ว
หมายความว่าเด็กคนนั้นจะต้องมี sense of fulfillment คือต้องเชื่อมั่นว่าตนมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อยู่ก่อนด้วย
จากนั้นจึง”แสวง” หาพรนั้นด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีความแน่วแน่ต่อการ”แสวง” หา “พร” ที่พระเจ้าจะ “อวย” ให้แก่ตนเอง

Billie Holiday บรรยายสาระของเรื่องนี้ออกมาเป็นเพลง มีรายละเอียดดังนี้
“God Bless The Child”

Them that’s got shall have
Them that’s not shall lose
So the Bible says and it still is news
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Yes the strong get smart
While the weak ones fade
Empty pockets don’t ever make the grade
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Money, you’ve got lots of friends
They’re crowding around your door
But when you’re gone and spending ends
They don’t come no more
Rich relations give crusts of bread and such
You can help yourself, but don’t take too much
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Money you’ve got lots of friends
They’re crowding around your door
But when you’re gone and spending ends
They don’t come no more
Rich relations give crusts of bread and such
You can help yourself, but don’t take too much
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Here just don’t worry about nothing cause he’s got his own
Yes, he’s got his own

Submit Corrections
A-Z Lyrics B BILLIE HOLIDAY Lyrics
“Lady Sings The Blues” (1956)

ครับhttp://www.azlyrics.com/lyrics/billieholiday/godblessthechild.html
สุดท้าย นี่คือคำอธิบายจากชาวเน็ตท่านหนึ่งครับ

The phrase “God bless the child that got his own” comes from an old blues song.and the lyrics to the old blues song say:
Them thats got shall get
Them thats not shall lose
So the Bible said and it still is news
Mama may have, papa may have
But God bless the child thats got his own
Thats got his own

“So The Bible says” means that the two lines previous to that sentence are in the bible not the lines after that sentence. so, “them thats got shall get and them thats not shall lose” may be an interpretation of the bible or it may be ACTUAL text from the bible, because of different translations of the bible, you would never really be able to know.

Likely a reference to Matthew 25:29, which can be translated as
“For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him.”

You should prob. ask her if she knows this

สวัสดีปีใหม่ 2560 (2017)

Published by

prasitakalasin1947@gmail.com

Over three decades in regional and local administration and politics, social and economic development in provinces along Thai- Laos border. Former Deputy Governor and former President of the Kalasin provincial election commission. I am also a former President of Secondary Education Commission Office Area 24 (Kalasin Province) and Past President of a Lions Club in District 310-E, Thailand. Now a member of Kalasin University Council in Kalasin Province, Thailand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *