เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับ!!!

เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับ
สูตรลับสร้างความรวยฯประกอบด้วย 12 บท
เรานำเสนอคุณผู้อ่านท่านที่รักไปแล้วรวม 6 บท

บทที 1 เป็นเรื่องของใจที่มักจะตกสำรวจ เราไม่ได้สำรวจไม่ได้พิจารณาใจของตน โดยเราบอกว่าจิตหรือใจนี้มีกฏที่สำคัญมากอยู่แปดข้อด้วยกัน 1) สิ่งที่เราคิดถึงอยู่เสมอๆมันจะเติบโตขึ้นตลอดเวลา 2) กฏของเหตุและผล คือเมื่อมีเหตุมันจึงจะมีผล 3) กฏแห่งการใช้สอย หากไม่มีการนำมาใช้มันก็จะเสื่อมถอย 4) กฏแห่งความสัมพันธ์กัน 5) กฏแห่งการแทนที่กัน 6) กฏแห่งการเชื่อมั่นอย่างมีอารมณ์ 7) กฏแห่งการดึงดูด และ 8) กฏแห่งการตอบแทน

ต้องเข้าใจกฏของจิตของใจ และต้องรู้ว่าใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน และเข้าใจว่า ความรวยคือความคิด เราได้นำเสนอตัวอย่างของคนที่คิดแล้วประสบความสำเร็จหลายตัวอย่าง และเน้นย้ำว่าความคิดเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ เพราะแต่ละขณะจิตเราสามารถคิดได้เพียงเรื่องเดียว ถ้าเรากำลังคิดเรื่องหนึ่งอยู่เราก็จะไม่คิดอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าเรามีสติสัมปะชัญญะ และสมาธิปัญญา ทำจิตมุ่งมั่นในเรื่องเดียวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ความคิดของเราจะแข็งกล้า มีความเข้มข้น เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น มีพลัง ทำให้เราสามารถค้นหาทางเลือกที่ถูกต้องได้ เราสามารถฝันและจินตนาการสิ่งที่ดีๆได้ ตามคำกล่าวที่ว่า ขั้นแรกมันเป็นความฝัน เป็นความคิดในใจเรา จากนั้นจึงเป็นความจริง!

บทที่ 2 กล่าวถึงวิธีคิดภาคปฏิบัติ การลงมือคิดทำอย่างไร

บทที่ 3 กล่าวถึงความปรารถนา โดยบอกว่ามันเป็นบ่อเกิดของความสำเร็จทั้งปวง

บทที่ 4 เรากล่าวถึงความศรัทธา ว่าเป็นแหล่งที่มาของอำนาจ เป็นหลักฐานของสิ่งที่มองไม่เห็น ศรัทธาเกี่ยวข้องกับการคิดดี การสวดมนต์และการให้กำลังใจตัวเอง

828

บทที่ 5 การยืนหยัดต่อสู้ การมีความพากเพียร (สัมมาวายาโม) ที่ไม่ต่างไปจากการมีอิทธิบาทสี่เลย เพราะเริ่มต้นด้วยการทำความพอใจให้เกิดขึ้นเสียก่อน จากนั้นพยายามปรารภความเพียร และประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ ความไม่เลอะเลือน ความงอกงามยิ่งขึ้น ความไพบูลย์ ความเจริญ ความเต็มรอบในการป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง การพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น รวมทั้งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึนด้วย
กล่าวโดยรวมการยืนหยัดต่อสู้ ก็หมายถึงการลงมือทำ การไม่กลัวความล้มเหลว การเรียนรู้จากความล้มเหลว นี่ก็เป็นวิมังสา คือการไตร่ตรองใคร่ครวญนำเอาความล้มเหลวมาเป็นบทเรียน

บทที่ 6 ค่าของคน เป็นการทำความเข้าใจว่าคนๆหนึ่งมีค่ามากหรือน้อยเพียงใด เป็นบทที่สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง สร้างให้มีความเชื่อว่าเราทำได้ เราสามารถเอาชนะความยากลำบากได้ รวมทั้งเข้าใจความสำคัญของการตั้งเป้าหมายและการรักษาใจ การคุ้มครองจิตใจของเราให้ปลอดภัย

คุณต้องกำจัดข้อจำกัดของตนเอง กำจัดความกลัว กำจัดการคิดทึกทักไปเองทุกรูปแบบที่จะทำให้ภาพลักษณ์ในใจของตนเองขาดความสมบูรณ์ ต้องกำจัดการมองตนเองในทางที่ไม่ดีออกไปให้ได้โดยการปลุกใจตนเองด้วยความมุ่งมั่นพยายามอย่างจริงจัง

ด้วยวิธีการนี้ คุณจะสามารถสร้างความเข้มข้นให้แก่ภาพลักษณ์ของตนเองได้ และสามารถวาดภาพลักษณ์ของตัวเองได้ชัดเจน มีความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น

ท่านที่อ่านส่วนใดของ 6 บท ของสูตรลับสร้างความรวยของลูกอีสานแล้ว มีความคิดเห็นประการใดอย่าลืมส่งความคิดเห็นมาแลกเปล่ยนกันนะครับ