การพึ่งตนเอง คือการตัดสินใจที่จะเลือกหนทางปฏิบัติ

Fox News offered Megyn Kelly $20 million a year. Instead, she chose NBC’s promise of work-life balance

สาระในเรื่อง Parable of talent ที่ผมฟังในแผ่นดิสค์คำบรรยาย เรื่อง Why We Want You To Be Rich ที่ Donald Trump บรรยายคู่กับ Robert Kiyosaki เป็นเรื่องความรับผิดชอบที่น่าสนใจนำมาขบคิดเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนายจ้างจะเดินทางไปทำธุรกิจแดนไกล จึงมอบหมายภารกิจให้ลูกจ้่งดูแลกิจการและเพื่อเป็นการให้ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่จึงมอบเงิน (Talents)  ให้ลูกจ้าง 3  คน โดยเขามอบ Talents ให้ลูกจ้างคนละ 5 ,  2 และ 1 Talents ตามลำดับ

เมื่อนายจ้างกลับจากภารกิจต่างแดน เขาพบว่าลูกจ้างคนที่ 1  และ คนที่ 2 ทำเงินเพิ่มจากที่เขามอบให้ได้เพิ่มขึ้น เป็น 10 และ 5 Talents ตามลำดับ
ส่วนลูกจ้างคนที่สามไม่ทำอะไรเลยกับ Talents  ที่ได้รับเลย

นายจ้างตกรางวัลตอบแทนความสามารถของลูกจ้างคนที่  1 และคนที่  2 เป็นสองเท่า
ส่วนคนที่ 3 ซึ่งม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลย เขาสอบถามว่าเป็นเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนี้ ลูกจ้างคนที่  3 ตอบว่า

เจ้านายหวังกำไรโดยไม่ได้ทำสิ่งใด เจ้านายเอาเปรียบเห็นแก่ตัว ข้าจึงเอาเงินไปฝังดินเสีย!!!

เรามาตามไปดูเรื่องราวความรับผิดชอบ ดูหนทางปฏิบัติที่นายจ้างกับลูกจ้างแต่ละคนลงมือทำ

เพื่ออาจจะได้แนวคิดที่เป็นหลักการและนการปฏิบัติที่ดีในปีใหม่ 2560 ครับ

https://bible.org/seriespage/27-parable-talents-matthew-2514-30-luke-1912-28

Parable of Talents

 

 

การพึ่งตนเอง (Self – Reliance)

สูตรลับสร้างความรวย บทที่ 7 เรื่องการพึงตนเอง d] กล่าวอ้างคำพูดของ Billie Holiday
ข้อความว่า “พระเจ้าจะอวยพระพรให้แก่เด็กที่มีพรของตนเอง”(God bless the child who’s got his own.”

ถ้อยคำประโยคนี้ ลึกซึ้งกินใจผู้อ่านมาก
ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามันหมายถึงทั้งพรสวรรค์แและพรแสวง
คือหมายความว่า พระเจ้าจะอวยพระพรให้แก่เด็กเก่ียวกับเรื่องใด เด็กคนนั้นจะต้องมีพรในตัวเขาอยู่แล้ว คือเป็นพรสวรรค์อยู่แล้ว พระเจ้าจึงจะอวย “พร”นั้นให้แก่เด็กได้

และอีกอย่างหนึ่ง
เด็กนั้นจะต้องรู้ว่าตัวเองมีพร เด็กต้องมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีพรในเรื่องนั้น หรือมีศักยภาพอยู่แล้ว
หมายความว่าเด็กคนนั้นจะต้องมี sense of fulfillment คือต้องเชื่อมั่นว่าตนมีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อยู่ก่อนด้วย
จากนั้นจึง”แสวง” หาพรนั้นด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง มีความแน่วแน่ต่อการ”แสวง” หา “พร” ที่พระเจ้าจะ “อวย” ให้แก่ตนเอง

Billie Holiday บรรยายสาระของเรื่องนี้ออกมาเป็นเพลง มีรายละเอียดดังนี้
“God Bless The Child”

Them that’s got shall have
Them that’s not shall lose
So the Bible says and it still is news
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Yes the strong get smart
While the weak ones fade
Empty pockets don’t ever make the grade
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Money, you’ve got lots of friends
They’re crowding around your door
But when you’re gone and spending ends
They don’t come no more
Rich relations give crusts of bread and such
You can help yourself, but don’t take too much
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Money you’ve got lots of friends
They’re crowding around your door
But when you’re gone and spending ends
They don’t come no more
Rich relations give crusts of bread and such
You can help yourself, but don’t take too much
Mama may have, Papa may have
But God bless the child that’s got his own, that’s got his own

Here just don’t worry about nothing cause he’s got his own
Yes, he’s got his own

Submit Corrections
A-Z Lyrics B BILLIE HOLIDAY Lyrics
“Lady Sings The Blues” (1956)

ครับhttp://www.azlyrics.com/lyrics/billieholiday/godblessthechild.html
สุดท้าย นี่คือคำอธิบายจากชาวเน็ตท่านหนึ่งครับ

The phrase “God bless the child that got his own” comes from an old blues song.and the lyrics to the old blues song say:
Them thats got shall get
Them thats not shall lose
So the Bible said and it still is news
Mama may have, papa may have
But God bless the child thats got his own
Thats got his own

“So The Bible says” means that the two lines previous to that sentence are in the bible not the lines after that sentence. so, “them thats got shall get and them thats not shall lose” may be an interpretation of the bible or it may be ACTUAL text from the bible, because of different translations of the bible, you would never really be able to know.

Likely a reference to Matthew 25:29, which can be translated as
“For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him.”

You should prob. ask her if she knows this

สวัสดีปีใหม่ 2560 (2017)